bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny RCKiK w Olsztynie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W OLSZTYNIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, zwane dalej RCKiK, działa
na podstawie:
1/ ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681 z późn.
zm.),
2/ ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.
zm.),
3/ Statutu,
4/ niniejszego Regulaminu.
2. Podstawowym zadaniem RCKiK jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie
krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania
krwi i oddzielania ich składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki.
3. Do zadań RCKiK należy w szczególności:
1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi,
2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup
3) pobieranie krwi i oddzielanie jej składników,
4) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi,
5) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z
Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych,
6) wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych,
7) zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych w krew i jej składniki
oraz w produkty krwiopochodne,
8) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi,
8) udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią,
9) realizacja zadań na potrzeby obronne Państwa,
9) sprawowanie nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.


Rozdział II

Struktura Organizacyjna RCKiK

§ 2

RCKiK prowadzi statutową działalność poprzez komórki organizacyjne działające w siedzibie RCKiK w Olsztynie oraz poprzez terenowe oddziały.


§ 3

1. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi są:
- działy - komórki organizacyjne, w których zatrudnionych jest więcej niż 5 osób;
- sekcje - komórki organizacyjne, w których zatrudnionych jest do 5 osób;
- pracownie - komórki wchodzące w skład działów realizujących działalność podstawową,
wykonujące wyodrębnioną część działu;
- samodzielne stanowiska pracy.
2. W skład struktury organizacyjnej RCKiK wchodzą:
1) Terenowy Oddział w Bartoszycach;
2) Terenowy Oddział w Działdowie;
3) Terenowy Oddział w Elblągu;
4) Terenowy Oddział w Giżycku;
5) Terenowy Oddział w Iławie;
6) Terenowy Oddział w Nidzicy;
7) Terenowy Oddział w Pasłęku;
8) Dział Laboratoryjny i Immunologii Transfuzjologicznej;
9) Dział Pobierania Krwi;
10) Dział Preparatyki Ekspedycji Krwi;
11) Dział Zapewnienia Jakości;
12) Dział Administracji;
13) Sekcja Księgowości;
14) uchylono
15) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony
Przeciwpożarowej i Spraw Obronnych;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadrowych;
17) Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego.

§ 4

1. Działalnością RCKiK kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników RCKiK.
3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
4. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają następujące stanowiska i komórki organizacyjne:
- Główny Księgowy
- Kierownik Działu Laboratoryjnego i Immunologii Transfuzjologicznej;
- Kierownik Działu Pobierania Krwi;
- Kierownik Działu Preparatyki i Ekspedycji Krwi;
- Kierownik Działu Zapewnienia Jakości;
- Kierownik Działu Administracji;
- Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony
Przeciwpożarowej i Spraw Obronnych;
- Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadrowych;
- Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego;
- Osoby nadzorujące Terenowe Oddziały.
5. Kierownik Działu Pobierania Krwi sprawuje nadzór merytoryczny nad Terenowymi Oddziałami
RCKiK.
6. Schemat organizacyjny RCKiK określający strukturę podporządkowania komórek
organizacyjnych zawiera Dodatek Nr 1 do Regulaminu.
6) Załącznik § 10 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 31 grudnia 2009 r.
(Dz.Urz.MZ.10.1.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 stycznia 2010 r.


Rozdział III

Działalność lecznicza RCKiK

§ 5

1. RCKiK prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2. RCKiK udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z
zasadami etyki zawodowej, ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.
3. Pomieszczenia oraz sprzęt medyczny RCKiK odpowiadają wymaganiom fachowym,
sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.
4. RCKiK udziela następujących świadczeń zdrowotnych:
1) badania lekarskie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi;
2) badania diagnostyczne osób wymienionych w pkt 1;
3) orzekanie i opiniowanie o dopuszczalności pobrania krwi i jej składników;
4) orzekanie o dopuszczalności zabiegu uodpornienia w celu uzyskania osocza lub surowic
diagnostycznych;
5) wykonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu uzyskania surowic diagnostycznych i
innych preparatów;
6) ustalanie wskazań i zaleceń lekarskich po zabiegu uodpornienia i po uodpornieniu;
7) udzielanie porad lekarskich w razie powikłań po zabiegu uodpornienia i niekorzystnych
następstw dla zdrowia dawcy;
8) udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, również w
przypadkach powikłań poprzetoczeniowych;
9) wykonywanie leczniczych zabiegów w zakresie krwiolecznictwa;
10)wykonywanie badań:
a) krzepnięcia i hemostazy,
b) immunohematologicznych, w tym HLA,
c) genetycznych (biologia molekularna),
d) wirusologicznych (HBs, anty HCV, anty HIV) oraz odczynów kiłowych,
e) innych badań diagnostycznych i analitycznych wynikających z zakresu zadań RCKiK.

§ 6

1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w następujących komórkach i jednostkach
organizacyjnych RCKiK:
1) w Dziale Pobierania Krwi oraz Terenowych Oddziałach: w Bartoszycach, Działdowie, Elblągu,
Giżycku, Iławie, Nidzicy, Pasłęku;
2) w Dziale Laboratoryjnym i Immunologii Transfuzjologicznej.
2. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych określa Dodatek Nr 2 do Regulaminu stanowiący
integralną część Regulaminu.

§ 7

Proces udzielania świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem współpracy z poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi RCKiK oraz z podmiotami leczniczymi przebiega następująco:

1.1. Dział Pobierania Krwi i Terenowe Oddziały wykonują swoje zadania w oparciu o:
a/ Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania,
obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, IHiT –
Warszawa, 2006
b/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie warunków
pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi ( Dz.U. Nr 79, poz. 691 z
późn. zm.)
c/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu
prowadzenia rejestru dawców krwi ( Dz.U. Nr 109, poz. 918 z późn. zm.) )
d/ Standardowe Operacyjne Procedury ( SOP ) obowiązujące w RCKiK –
zatwierdzone przez Dyrektora

1.2. W skład Działu Pobierania Krwi wchodzą
a/ Rejestracja
b/ Gabinet lekarski
c/ Pracownia Pobieranie Krwi

Przebieg procesu udzielania
świadczeń zdrowotnych
w RCKiK w Olsztynie w zakresie: Opis procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

Rejestracja dawców/kandydatów na dawców W RCKiK w Olsztynie obowiązuje zasada rejestracja
w systemie Bank krwi wszystkich osób
zgłaszających się chętnych do oddania krwi i jej
składników. Rejestracja prowadzi regionalny
rejestru dawców krwi i jej składników oraz posiada
dostęp do dawców zarejestrowanych w KRDK.
Rejestracja odbywa się zgodnie z zasadami
GMP. A/ Czynności związane z przyjmowaniem
krwiodawców obejmuje:
sprawdzenie dokumentu tożsamości dawcy,
sprawdzenie nazwiska w rejestrze dawców
zdyskwalifikowanych na stałe lub tymczasowo,
wyszukanie kartoteki lub w przypadku dawcy
pierwszorazowego założenie nowej, nadanie
dawcy kolejnego numeru donacji, dołączenie
do kartoteki numeru donacji, wydawanie dawcy oznakowanej kodem paskowym ankiety,
skierowanie dawcy do pobrania próbki na
badania kwalifikujące dawcę do oddania krwi i
jej składników, przekazanie
Zlecenia do donacji wraz z kodami paskowymi
do Pracowni Analiz Lekarskich.
B/ czynności prowadzone po wykonanej donacji
obejmują: wydanie zaświadczenia do zakładu
pracy o oddaniu krwi lub jej składników,
wydanie przysługującego ekwiwalentu
kalorycznego, wpis objętości i daty donacji oraz
umieszczenie pieczątki RCKiK w legitymacji
honorowego dawcy krwi, ewidencja i niszczenie
niewykorzystanych kodów paskowych,
prowadzenie dokumentacji dawcy i donacji.

Udzielanie porad lekarskich W RCKiK w Olsztynie obowiązuje zasada
udzielania porad lekarskich wszystkim
dawcom/kandydatom na dawców . Porady
lekarskie udzielane są przez lekarzy RCKiK w
Olsztynie w Gabinetach lekarskich Centrum i TO.
Porady udzielane są tylko zarejestrowanym
dawcom/kandydatom na dawców.

Badania lekarskie kandydatów
na dawców krwi i dawców krwi Po wykonaniu w Pracowni Analiz Lekarskich badań
laboratoryjnych kwalifikujących do donacji w
gabinecie lekarskim Centrum/TO lekarz RCKiK
kwalifikuje dawcę/kandydata na dawcę do
oddania krwi i jej składników. Kwalifikacja do
oddania krwi i jej składników odbywa się zgodnie
z zasadami GMP. Kwalifikacja obejmuje: wywiad
lekarski, sprawdzenie poprawności wypełnionego
kwestionariusza dla krwiodawcy, skrócone badanie
lekarskie, kwalifikacja dawców od odpowiedniego
typu zabiegu.

Wydawanie wyników badań krwiodawcom W RCKiK w Olsztynie obowiązuje zasada
wydawania wyników badań w Centrum RCKiK w
Olsztynie wszystkim dawcom nosicielom chorób
wirusowych oraz przeciwciał dyskwalifikujących do
donacji. W czasie wydawania wyników badań
lekarz Centrum informuje dawców nosicieli chorób
wirusowych o istocie choroby, wydaje wyniki oraz
kieruje ich od lekarzy POZ oraz prowadzi
odpowiednią dokumentację.

Pobieranie krwi i jej składników W RCKiK w Olsztynie obowiązuje zasada
pobierania krwi i jej składników tylko od
dawców/kandydatów zakwalifikowanych przez
lekarza do donacji. Pobieranie krwi i jej
składników odbywa się zgodnie z zasadami
GMP. W trakcie pobierania krwi dawcy pozostają
pod opieką lekarza oraz personelu pobierającego
krew i jej składniki. Pobieranie krwi i jej
składników obejmuje; identyfikacje dawcy,
czynności związane z pobraniem krwi i jej
składników, czynności związane z pobraniem
próbek do badań dodatkowych, prowadzenie
dokumentacji związanej z pobraniem krwi i jej
składników, prowadzenie i archiwizacja
odpowiedniej dokumentacji, prowadzenie kontroli
wszelkich czynności związanych z zachowaniem
higieny pomieszczeń, sterylizacją narzędzi i
materiałów opatrunkowych oraz kontrolą używanej
aparatury i sprzętu jednorazowego użytku, w tym
również prowadzenie dokumentacji w tym
zakresie, organizacja pracy w Pobieraniu krwi/TO.

Udzielanie konsultacji lekarskich
związanych z leczeniem krwią i jej
składnikami, również w przypadkach
powikłań poprzetoczeniowych W RCKiK w Olsztynie obowiązuje zasada
udzielania konsultacji lekarskich wszystkim
lekarzom uczestniczącym w zabiegach
przetaczania krwi i jej składników. Konsultacje
wykonywane są na bieżąco i obejmują: udzielanie
pomocy w sprawie dostępnych preparatów do
przetaczania, udzielanie pomocy w przypadku
wystąpienia powikłań poprzetoczeniowych oraz
wydawania zaleceń co do leczenia krwią i jej
składnikami po powikłaniu poprzetoczeniowym.

Wykonywanie leczniczych zabiegów
w zakresie krwiolecznictwa W RCKiK w Olsztynie obowiązuje zasada
wykonania zabiegów ratujących życie chorym
przebywającym na leczeniu w szpitalu w zakresie
zabiegów aferez leczniczych. Zabiegi aferezy
lecznicze wykonywane są na pisemne zlecenie
lekarza prowadzącego chorego. W zabiegu
uczestniczy personel Pobierania krwi z
wykorzystaniem specjalistycznych separatorów
komórkowych.

Wydawanie krwi i jej składników do
szpitalnych Banków krwi. W RCKiK w Olsztynie za wydawanie składników
krwi do szpitali odpowiada Ekspedycja krwi
Centrum i TO w Elblągu. Dystrybucję krwi i jej
składników oraz produktów osoczopochodnych
odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami
GMP i wytycznymi jednostki nadzorującej IHiT.
Wydawanie krwi i jej składników obejmuje;
przechowywanie krwi i jej składników oraz
produktów osoczopochodnych, udzielanie
informacji na temat posiadanych zapasów oraz
wydawania ich placówkom służby zdrowia, nadzór
nad zabezpieczeniem prawidłowych warunków
transportu krwi i jej składników, prowadzenie
dokumentacji przychodu i rozchodu krwi i jej
składników oraz produktów osoczopochodnych,
bieżąca kontrola wielkości zapasów
magazynowych krwi i jej składników, przyjmowanie
nadwyżek z TO w Elblągu, przyjmowanie zgłoszeń
o wystąpieniu powikłań poprzetoczeniowych,
przyjmowanie zwrotów krwi i jej składników,
przyjmowanie i zabezpieczenie wszelkich
materiałów przysłanych do centrum,
przekazywanie informacji do Rejestracji w razie
powstania niedoboru krwi i jej składników
określonej grupy w celu wezwania dawców krwi,
dzienna aktualizacja stanu krwi, nadzór nad
prawidłowym przesyłaniem krwi i jej składników do
siedziby RCKK z podległych OT, współpraca z
innymi RCKiK w razie braków krwi i jej składników2.Dział Laboratoryjny i Immunologii Transfuzjologicznej
2.1. DLiIT wykonuje badania laboratoryjne na potrzeby krwiodawstwa i krwiolecznictwa
zgodnie z zasadami GLP w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zawarte w:
-„Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w
jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” pod redakcją Magdaleny Łętowskiej, IHiT
Warszawa , 2006
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów
jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. Nr 61,
poz.435 ze zm.).

2. 2. W strukturze DLiIT wyodrębnione są następujące pracownie:
Pracownia Analiz Lekarskich
Pracownia Grup Krwi Krwiodawców
Pracownia Diagnostyki Wirusów
Pracownia Biologii Molekularnej
Pracownia Badań Konsultacyjnych z Pracownią HLA

2.3. DLiIT wykonuje centralnie dla RCKiK i wszystkich Terenowych Oddziałów badania dla
kandydatów na krwiodawców i dla krwiodawców:
Badania z zakresu: hematologii , diagnostyki wirusów ( serologicznej i metodami
biologii molekularnej) oraz z serologii grup krwi dla krwiodawców .
2.4. Badania wykonuje się z próbek krwi pobranych w OT i transportowanych zgodnie z
obowiązującymi SPO i I oraz pobranych w siedzibie RCKiK.
2.5. Próbki do badań u krwiodawców przyjmowane są w Punkcie Przyjęć a następnie
przekazywane do poszczególnych pracowni
2.6. Wyniki badań wykonanych dla kandydatów na krwiodawców/krwiodawców:
- znajdują się w bazie danych w LIS , na życzenie dawcy są drukowane , autoryzowane
przez diagnostę laboratoryjnego i wydawane,
- z wyników patologicznych są przekazywane osobiście przez lekarza z Działu Pobrania Krwi
/wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

2.7. Badania dla pacjentów szpitalnych, ambulatoryjne oraz dla ludności:
1. Badania wykonywane są w Pracowni Badań Konsultacyjnych z Pracownią HLA.
2. Próbki do badań przyjmowane są :
- w Dziale Preparatyki i Ekspedycji Krwi - pochodzące z pracowni serologii szpitali ,
podlegających nadzorowi merytorycznemu RCKiK w zakresie krwiolecznictwa oraz pobrane
od ludności i pacjentów ambulatoryjnych w TO,
- bezpośrednio w Pracowni Badań Konsultacyjnych- pobrane w Pracowni Analiz Lekarskich
RCKiK.
3. Wyniki przekazuje się zleceniodawcy w sposób zgodny z informacją na zleceniu:
- wyniki odbierane bezpośrednio przez zleceniodawcę i wydawane za pośrednictwem TO
przekazuje się do Ekspedycji,
- wyniki z badań pobranych w Pracowni Analiz Lekarskich wydawane są do Rejestracji,
- wyniki do wysyłania pocztą ( za potwierdzeniem odbioru) przekazuje się do Sekretariatu.

§8

I. Warunki współdziałania z innymi komórkami i jednostkami RCKiK.
DPK oraz DLiIT współpracują ze wszystkimi pracowniami i działami RCKiK i Terenowymi
Oddziałami. Współpraca odbywa się na zasadach opisanych w SPO i I.
II. Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie działalności leczniczej
1. Badania konsultacyjne pacjentów wykonuje się na podstawie umów zawartych z
Zleceniodawcami i obciąża Zleceniodawcę za ich wykonanie na podstawie aktualnie
obowiązującego cennika , stanowiącego załącznik do umowy.
2. W ramach procesu leczenia chorych pozostających pod opieką podmiotów leczniczych RCKiK
przeprowadza w oddziałach szpitalnych zabiegi selektywnego usuwania osocza.
Zabiegi selektywnego usuwania osocza – plazmafereza lecznicza – w celu uzyskania
efektu leczniczego, wykonywane są na zlecenia lekarzy opiekujących się chorymi.
RCKiK zapewnia w ramach leczenia:
- przyjęcie zgłoszenia wykonania zabiegu plazmaferezy leczniczej
- pomoc merytoryczną w zakresie ilości zabiegów, objętości wymienianego osocza,
stosowanego leczenia wspomagającego, zaleceń lekarskich i oceny stanu chorego
- wykonanie zabiegu z użyciem separatora RCKiK wraz z fachową obsługą urządzenia
- zarejestrowanie i archiwizację danych z wykonanych zabiegów w systemie Bank Krwi RCKiK
- przekazanie rozliczeń finansowych z wykonanych zabiegów w podmiocie leczniczym.


Rozdział IV

Zakresy obowiązków i odpowiedzialności

§ 9

DYREKTOR
1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie RCKiK.
2. Dyrektor zarządza RCKiK bezpośrednio.
3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Dyrektora RCKiK obejmuje m. in.:
3.1. Organizowanie pracy RCKiK w sposób zapewniający prawidłowe udzielanie świadczeń
zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami
3.2. Ustalanie i wprowadzanie do użytku zarządzeniem wewnętrznym Regulaminu
Organizacyjnego RCKiK, Regulaminu pracy, procedur i innych aktów wewnętrznych
3.3. Nadawanie zakresów czynności pracownikom RCKiK
3.4. Pełnienie nadzoru nad zapewnieniem niezbędnego sprzętu i aparatury, zgodnie z
zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
3.5.Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy personelu RCKiK
3.6. Nagradzanie, wyróżnianie oraz karanie pracowników
3.7. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków pracowników oraz krwiodawców
3.8. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, zawieranie umów, podejmowanie decyzji i innych
niezbędnych działań wchodzących w zakres bieżącego administrowania
3.9. Sprawowanie nadzoru nad terminowym i prawidłowym prowadzeniem sprawozdawczości
wymaganej prawem
3.10. Pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, BHP oraz nad
realizacją zadań wynikających z przepisów dotyczących obronności i obrony cywilnej
3.11. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w RCKiK
3.12. Podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.


Kierownicy komórek organizacyjnych oraz osób nadzorujących w Terenowych Oddziałach RCKiK

§ 10

Obowiązki:

1. Pracownik zajmujący kierownicze stanowisko (kierownicy komórek organizacyjnych oraz
osoby nadzorujące w Terenowych Oddziałach) zobowiązany jest do planowania,
organizowania, nadzorowania oraz kontroli funkcjonalnej działalności komórki (jednostki)
organizacyjnej, którą kieruje.
2. Do obowiązków osób zajmujących stanowiska kierownicze zalicza się w szczególności:
2.1. kierowanie pracą podległych komórek (jednostek) organizacyjnych
2.2. ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych
pracowników komórki (jednostki) według wzoru stanowiącego Dodatek Nr 3 do Regulaminu
organizacyjnego.
2.3. rozdział zadań do wykonania oraz kontrola właściwego i terminowego załatwiania spraw,
2.4. przedkładanie Dyrektorowi odpowiednich informacji i sprawozdań z zakresu zagadnień
należących do zadań kierowanych przez nich komórek i nadzorowanych jednostek
2.5. wykonywanie czynności wynikających z ustalonego podziału prac w komórce (jednostce)
2.6. nadzór służbowy nad wykonywanymi zadaniami i warunkami pracy pracowników
2.7. współudział w sporządzaniu umów oraz SIWZ dotyczących komórki (jednostki)
organizacyjnej
2.8. ocenianie pracowników oraz przedkładanie Dyrektorowi wniosków w sprawach angażowania,
awansowania, nagradzania, karania i rozwiązywania umów o pracę z podległymi
pracownikami
2.9. nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych, a w szczególności
zarządzeń Dyrektora RCKIK oraz obowiązujących norm etycznych przez podległych
pracowników
2.10. pomoc w adaptacji nowoprzyjętych pracowników, w tym wprowadzenie ich w specyfikę
przydzielonych zadań, udzielanie wyjaśnień dotyczących ich nowych obowiązków,
uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności
2.11. analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w podległych komórkach
(jednostkach) organizacyjnych.

Uprawnienia

Do uprawnień pracownika zajmującego kierownicze stanowisko (kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby nadzorujące w TO) należy:
1. Opiniowanie kandydatów do pracy w podległych komórkach organizacyjnych.
2. Wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników.
3. Decydowanie o organizacji pracy i jej podziale w podległych komórkach (jednostkach)
organizacyjnych.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (wymienionych wyżej) jest tożsama z nałożonymi na nich obowiązkami, wynikającymi z zadań statutowych RCKIK, wytyczonych celów oraz sytuacji finansowej RCKiK.
W szczególności pracownicy ci odpowiedzialni są za:
1. Działalność nadzorowanych komórek (jednostek) organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym:
- właściwą organizację pracy komórki (jednostki),
- przestrzeganie norm czasu pracy podległych im pracowników,
- bieżący nadzór i kontrolę pracy pracowników,
- przestrzeganie przepisów bhp,
- zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej.

2. Realizację kontraktów i umów zawartych przez RCKIK dotyczących działalności nadzorowanej
komórki (jednostki) organizacyjnej.
3. Znajomość i stosowanie w praktyce obowiązujących aktów prawnych, w tym zaznajomienie
podległych pracowników z dotyczącymi ich aktami prawnymi.
4. Efektywne wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników oraz terminowe, zgodne
z przepisami Kodeksu Pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych.
5. Racjonalne wykorzystanie przydzielonych zasobów.
6. Terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych i
informacji.


Rozdział V

Zakres podstawowych zadań komórek organizacyjnych

§ 11

Do zadań poszczególnych komórek organizacyjnych należą w szczególności:I. Dział Pobierania Krwi:

A/ Rejestracja
1. Rejestracja dawców/kandydatów na dawców do oddania krwi i jej składników
2. Rejestracja kandydatów na dawców szpiku
3. Rejestracja pacjentów poddanych zabiegowi plazmaferezy leczniczej i autotransfuzji
4. Prowadzenie rejestru dawców oddających krew i jej składniki w RCKiK w Olsztynie
i Terenowych Oddziałach
5. Obsługa ludności wykonującej badania zlecone, a nie będącej dawcami krwi
6. Udział w ekipach wyjazdowych organizowanych przez RCKiK w Olsztynie i T.O.
7. uchylono;
8. Odpowiednie dokumentowanie wykonywanych czynności, badań i zabiegów.
9. Prowadzenie rejestru dawców dla całego regionu.
10.Informowanie dawców o nieprawidłowych wynikach badań wirusologicznych.
11.Sporządzanie wymaganych sprawozdań.
12.Uczestniczenie w ekipach wyjazdowych.

B/ Gabinet Lekarski
1. Badanie lekarskie dawców/kandydatów na dawców do oddania krwi i jej składników
2. Wstępna weryfikacja chętnych do oddania szpiku kostnego
3. Prowadzenie rejestru dawców zdyskwalifikowanych
4. Wydawanie wyników i informowanie o nieprawidłowych wynikach dawców zdyskwalifikowanym
na stałe i tymczasowo do oddawania krwi i jej składników
5. Udział w ekipach wyjazdowych organizowanych przez RCKiK w Olsztynie i T.O.
6. Prowadzenie szkoleń lekarzy, lekarzy stażystów i pielęgniarek pracowników RCKiK w
Olsztynie

C/ Pobieranie
1. Pobieranie krwi i jej składników metodą konwencjonalną oraz za pomocą separatorów
osoczowych i komórkowych
2.Wykonywanie zabiegów plazmaferezy leczniczej – na zlecenie lekarzy szpitali - pacjentom
hospitalizowanym w zakładach opieki zdrowotnej
3. Opieka medyczna – lekarska i pielęgniarska - nad dawcami krwi w czasie zabiegów
pobierania i bezpośrednio po ich zakończeniu oraz w każdej sytuacji wymagającej pilnej
interwencji medycznej ( udzielenie doraźnej pomocy medycznej)
4. Udział w ekipach wyjazdowych organizowanych przez RCKiK w Olsztynie i T.O.
5. Rejestrowanie osób zgłaszających się celem oddania krwi lub osocza.
6. Badanie lekarskie i ostateczna kwalifikacja dawców do poszczególnych zabiegów lub
orzekanie o ich dyskwalifikacji.
7. Odpowiednie dokumentowanie wykonywanych czynności, badań i zabiegów.
8. Prowadzenie rejestru dawców dla całego regionu.

D/ Ekspedycja Krwi
1. Przechowywanie we właściwych warunkach posiadanych na stanie zasobów krwi i preparatów
krwiopochodnych.
2. Wydawanie preparatów krwiopochodnych placówkom służby zdrowia.
3. Przyjmowanie reklamacji i ewentualnych zwrotów preparatów.
4. Dystrybucja koncentratów cz. VII i IX dla chorych objętych leczeniem domowym.
5. Przyjmowanie nadwyżek krwi i preparatów z oddziałów terenowych.
6. Dokumentowanie wszystkich przychodów i rozchodów.
7. Przyjmowanie materiału do badań, przesyłanego przez oddziały terenowe i placówki służby
zdrowia.
8. Udział w ekipach wyjazdowych.
9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości.

II. Dział Preparatyki i Ekspedycji Krwi

A/ Preparatyka Krwi
Do głównych zadań Działu należy:
1. Wytwarzanie składników krwi z krwi pełnej i osocza metodą aferezy pobranego w siedzibie
RCKiK , na ekipach wyjazdowych i w Terenowych Oddziałach.
2. Wytwarzanie Koncentratu Krwinek Płytkowych z kożuszków leukocytarno-płytkowych i z
aferezy.
3. Produkcja składników krwi na zlecenia szpitalne we współpracy z Działem Pobierania i
Ekspedycji Krwi.
4. Prowadzenie karencji osocza i przekazywanie osocza po karencji do użytku klinicznego do
Ekspedycji Krwi.
5. Przygotowanie, magazynowanie i przekazywanie nadwyżek osocza do zakładów
frakcjonowania zgodnie z umową na dostawę osocza.
6. Prowadzenie dokumentacji produkcji składników krwi.
7. Kontrola warunków przechowywania składników krwi w Dziale Preparatyki Krwi.
8. Współpraca z Działem Zapewnienia Jakości w zakresie:
- przygotowania, zgodnie z zaleceniami, próbek do kontroli jakości składników krwi;
- wyszukiwania osocza w ramach procedury LOOK BACK i PDI;
- etykietowania składników krwi;
- niepożądanych zdarzeń występujących podczas produkcji składników krwi;
9. Współpraca z Działem Pobierania i Ekspedycji Krwi w zakresie planowania i organizacji
produkcji;
10. Przekazywanie składników krwi z przeznaczeniem do użytku klinicznego.
11. Szkolenia w zakresie preparatyki krwi.

B/ Ekspedycja Krwi
1. Przechowywanie we właściwych warunkach posiadanych na stanie zasobów krwi i preparatów
krwiopochodnych.
2. Wydawanie preparatów krwiopochodnych placówkom służby zdrowia.
3. Przyjmowanie reklamacji i ewentualnych zwrotów preparatów.
4. Dystrybucja koncentratów cz. VII i IX dla chorych objętych leczeniem domowym.
5. Przyjmowanie nadwyżek krwi i preparatów z oddziałów terenowych.
6. Dokumentowanie wszystkich przychodów i rozchodów.
7. Przyjmowanie materiału do badań, przesyłanego przez oddziały terenowe i placówki służby
zdrowia.
8. Udział w ekipach wyjazdowych.
9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości.

III. Dział Laboratoryjny i Immunologii Transfuzjologicznej:

A/ Pracownia Grup Krwi Krwiodawców

1.Oznaczanie grup krwi ABO i Rh pierwszorazowych dawców RCKiK i T.O.
2.Wykrywanie i identyfikacja przeciwciał u krwiodawców.
3.Oznaczanie antygenów z różnych układów grupowych krwinki czerwonej do celów
lecznictwa i diagnostycznych.
1. Serologiczna kwalifikacja donacji.
2. Kontrola serologiczna preparatów krwiopochodnych
3. Przygotowywanie osocza dawców immunizowanych do wysyłki do producenta preparatu
gamma anty-D i dystrybucja Immunoglobuliny anty-D.
4. Kontrola serologiczna KPK pobranej w RCKiK i w T.O. RCKiK.
5. Prowadzenie dokumentacji badań oraz wydawanie wyników dla Punktów Pobrań i Terenowych
Oddziałów.
6. Szkolenie pracowników Terenowych Oddziałów w zakresie wykonywanych badań.
7. Współpraca z innymi pracowniami i działami RCKiK oraz z T.O.
8. Udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych w RCKiK i przez nadzór merytoryczny.


B/ Pracownia Badań Konsultacyjnych

1. Ustalanie grup krwi układu ABO i Rh z uwzględnieniem diagnostyki słabych odmian i
kategorii antygenu D.
2. Identyfikacja nieregularnych p/ciał u ludności, pacjentów i kobiet ciężarnych.
3. Diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznej.
4. Diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego i choroby hemolitycznej noworodków.
5. Dobieranie krwi dla chorych z auto-, alloprzeciwciałami oraz przy każdej zgłoszonej
niezgodności w próbie krzyżowej.
6. Dobieranie krwi do transfuzji wymiennej dla noworodków z choroba hemolityczną z powodu
konfliktu matczyno-płodowego.
7. Serologiczna analiza powikłań poprzetoczeniowych.
8. Określanie fenotypów antygenów z różnych układów krwinki czerwonej u osób uodpornionych
i w celu zapobiegania immunizacji u chorych wymagających długotrwałego leczenia krwią.
9. Wykonywanie badania grup krwi i trwałej ewidencji dla ludności wykonującej badania w
RCKiK.
10.Badanie kwalifikacyjne mian osocza pobieranego od dawców immunizowanych.
11.Badania p/ciał anty-HLA w analizie powikłań poprzetoczeniowych u pacjentów
konsultowanych oraz u biorców KKP.
12.Badanie antygenów HLA I klasy u kandydatów na dawców szpiku.
13.Szkolenia specjalistyczne pracowników ze szpitalnych Pracowni Immunologii
Transfuzjologicznej.


C/ Pracownia analiz lekarskich

1. Pobieranie próbek krwi od krwiodawców i kandydatów na krwiodawców do badań
analitycznych .
2. Pobieranie próbek krwi dla Pracowni Badań Konsultacyjnych od ludności wykonującej badania
serologiczne w RCKiK.
3. Wykonywanie badań analitycznych kwalifikujących dawcę do oddania krwi.
4. Wykonywanie kontrolnych badań hematologicznych.
5. Wykonywanie badań analitycznych składników krwi dla DZJ.


D/ Pracownia Diagnostyki Wirusów

1. Wykonywanie badań wirusologicznych w kierunku:
- antygenu HBs
- przeciwciał anty-HIV
- przeciwciał anty-HCV
2. Wykonywanie badań w kierunku serodiagnostyki kiły.
3. Wykonywanie badania oznaczania poziomu ALT – do kwalifikacji donacji.
4. Archiwizacja osocza w systemie SSS-DiaMed.
5. Prowadzenie dokumentacji badań zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami.
6. Wydawanie wyników badań dla krwiodawców.

E/ Pracownia Biologii Molekularnej

1. Wykonywanie badań technikami biologii molekularnej w kierunku obecności u krwiodawcy:
- RNA HCV
- DNA HBV
- RNA HIV
zgodnie z przepisami obowiązującymi w polskiej służbie krwi, zawartymi w:
Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi pod redakcja Magdaleny Łętowskiej.
2. Prowadzenie dokumentacji badań zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami.
3. Wydawanie wyników badań dla krwiodawców.

IV. Dział Zapewnienia Jakości


1. Nadzór nad organizacją pracy w RCKiK oraz terenowych oddziałach.
2. Kontrola metod pracy.
3. Nadzór nad jakością wyposażenia i materiałów.
4. Nadzór nad higieną pracy.
5. Kontrola jakości preparatów krwiopochodnych.
6. Zbieranie informacji o błędach i awariach.
7. Organizowanie szkoleń personelu.
8. Prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości.
9. Udział w ekipach wyjazdowych.
10.Bieżąca analiza wielkości produkcji preparatów krwiopochodnych oraz ich zużycia w
placówkach służby zdrowia i przedstawianie wniosków w tym zakresie Dyrektorowi RCKiK.
11. Rejestrowanie i analiza zgłaszanych odczynów poprzetoczeniowych.
12. Udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń.
13. Prowadzenie statystyki i wymaganej sprawozdawczości.

V. uchylono

VI. Sekcja księgowości

I. Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

1. Prowadzenie rachunkowości RCKiK zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w tym
ewidencji księgowych w zakresie rozrachunków, zakupów, kosztów, funduszy i nakładów.
2. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający terminowe
przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, terminowe i prawidłowe dokonywanie
rozliczeń finansowych.
3. Prowadzenie gospodarki finansowej RCKiK zgodnie z obowiązującymi zasadami, a
szczególnie przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych.
4. Prawidłowe i terminowe prowadzenie sprawozdawczości finansowej.
5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych.
6. Nadzór nad prawidłowością wykorzystania środków przydzielonych z budżetu Państwa np.
dotacji lub innych środków będących w dyspozycji RCKiK.
7. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: wstępnej, bieżącej i następczej kontroli
funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków.
8. Opracowywanie i aktualizacja projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez
Dyrektora dotyczących prowadzenia polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,
obiegu dokumentów księgowych, instrukcji kasowej, magazynowej, zasad inwentaryzacji.
9. Kontrolowanie obrotu środkami pieniężnymi, bieżące kontrolowanie rachunków bankowych i
operacji rozliczeniowych prowadzonych przez konta bankowe.
10.Przygotowywanie planów finansowych i kontrola ich wykonania.
11.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
12.Znajomość i przestrzeganie obowiązującego prawa oraz aktów wewnętrznych RCKiK.

II. Do podstawowych zadań pracowników Sekcji Księgowości należy między innymi:
1. dekretacja dokumentów księgowych,
2. prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych,
4. prowadzenie ilościowo wartościowej ewidencji zapasów znajdujących się w magazynach
żywności i w magazynach gospodarczych,
5. sporządzanie poleceń przelewów,
6. wprowadzanie dokumentów księgowych do komputera,
7. Prowadzenie kasy RCKiK.


VII. Dział Administracji

1. Prowadzenie całokształtu zagadnień dotyczących nieruchomości RCKiK, w tym wykonywanie
okresowych kontroli obiektów budowlanych użytkowanych przez RCKiK, stosownie do
przepisów ustawy – Prawo budowlane, w tym sprawdzanie stanu technicznego budynków.
2. Utrzymanie porządku i czystości na terenie RCKiK.
3. Nadzór i koordynacja nad transportem zakładowym, w tym opracowanie grafiku wyjazdów z
uwzględnieniem czasu pracy kierowców, rozliczanie zużycia paliwa.
4. Prowadzenie gospodarki magazynowej, a w szczególności:
1) opisywanie wszystkich faktur i rozliczanie ich z Księgowością,
c) przygotowanie pełnej dokumentacji i udział w inwentaryzacjach w RCKiK i Terenowych
Oddziałach,
d) prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu
RCKiK i Terenowych Oddziałach,
f) sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami medycznymi.
5. Przygotowanie zamówień RCKiK: do 14.000 euro na podstawie odrębnego zarządzenia
Dyrektora, powyżej 14.000 euro na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz
zgodnie z zarządzeniami i decyzjami Dyrektora dotyczącymi powołania komisji przetargowej
i szczegółowych jej czynności, w tym:
1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zamówienie z poszczególnych działów RCKiK,
2) ustalenie wartości zamówienia,
3) współudział w tworzeniu SIWZ,
4) współudział w sporządzaniu umów;
5) dokumentowanie postępowań.
6. Udział w opracowaniu planów inwestycyjnych remontów i modernizacji oraz zakupu sprzętu.
7. Kontrola i zapewnienie sprawności technicznej aparatury i urządzeń medycznych,
chłodniczych, instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, a w szczególności:
1) zgłaszanie awarii aparatury i urządzeń:w ramach gwarancji serwisom autoryzowanym, po
okresie gwarancji - wyłonionych zgodnie z ust.5 wykonawcom;
2) koordynacja przeglądów okresowych sprzętu medycznego w porozumieniu z kierownikami
innych komórek i osobami nadzorującymi w Terenowych Oddziałach.
3) udział w Zespole ds. Walidacji.
8. Nadzór nad systemami informatycznymi z zakresu zarządzania siecią komputerową,
organizowanie napraw sprzętu komputerowego, aktualizacja i instalowanie systemów
operacyjnych.
9. Planowanie i organizowanie ekip wyjazdowych.
10. Promowanie honorowego krwiodawstwa.
11. Współdziałanie z PCK.

VIII. Podstawowe zadania terenowych oddziałów.

1. Pobieranie krwi od dawców honorowych – wszystkie oddziały.
2. Pobieranie osocza za pomocą separatorów - w Elblągu.
3. Badania serologiczne - zakres badań zgodny z procedurami.
4. Przesyłanie próbek do RCKiK do badań serologicznych i wirusologicznych:
5. Produkcja preparatów krwiopochodnych – zgodnie z procedurami.
6. Wydawanie preparatów do szpitali – zgodnie z procedurami.
7. Prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości.
8. Udział w szkoleniach organizowanych przez RCKiK.
9. Udział w ekipach wyjazdowych.

IX. Samodzielne stanowiska pracy

1. Samodzielne stanowisko do spraw kadrowych
a) prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych RCKiK,
b) przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji oraz ewidencji związanej z
zatrudnianiem pracowników , przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy,
c) nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy przez pracowników RCKiK,
d) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i członków ich
rodzin,
e) prowadzenie akt pracowniczych, ewidencji pracowników, ewidencji czasu pracy;
f) kompletowanie dokumentów emerytalno-rentowych oraz współpraca z ZUS w tym
zakresie;
g) sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i spraw prowadzonych przez
pracownika Kadr.

2. Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i spraw obronnych:
a) kontrola warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP,
b) organizowanie i zapewnianie odpowiedniego poziomu szkoleń z zakresu BHP,
c) nadzór nad zaopatrywaniem pracowników w odzież ochronną, obuwie robocze, ochronne i
sprzęt ochrony osobistej , zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) prowadzenie obowiązującej dokumentacji powypadkowej oraz sprawozdawczości w tym
zakresie,
e) eliminacja czynników mogących przyczynić się do powstania pożaru na terenie RCKiK,
f) opracowywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz planów
przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie poprawy stanu ochrony p.poż.
g) nadzór nad wyposażeniem pomieszczeń Zakładu w sprzęt, urządzenia i środki gaśnicze
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami,
h) nadzór nad przestrzeganiem przepisów p.poż.,
i) opracowywanie, aktualizowanie i realizacja planu obrony cywilnej,
j) przeprowadzanie praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych pracowników RCKiK.

3. Samodzielne stanowisko radcy prawnego
a) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
b) pomoc w opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych, w tym zarządzeń Dyrektora, pism okólnych oraz ich opiniowanie;
c) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów umów, porozumień oraz innych aktów wywołujących skutki prawne;
d) informowanie Dyrektora o uchybieniach w działalności RCKiK w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;
e) uczestniczenie w prowadzonych przez RCKiK rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości;
f) opracowywanie pism procesowych i pism w postępowaniu egzekucyjnym;
g) zastępstwo sądowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, NSA i SN, zastępstwo prawne w postępowaniu administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
h) zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym;
i) wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o radcach prawnych.

§ 12

1. Wymienione w § 11 zadania komórki organizacyjne, terenowe oddziały i samodzielne
stanowiska pracy wykonują w oparciu o szczegółowe instrukcje i procedury.
2. Szczegółowe zadania na poszczególnych stanowiskach pracy określają Zakresy obowiązków,
uprawnień i obowiązków pracowników.


Postanowienia końcowe

§ 12

Obowiązkiem każdego pracownika RCKiK jest znajomość i przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.Opublikował: Krzysztof Semerak
Publikacja dnia: 17.03.2016
Podpisał: Dyrektor RCKiK
Dokument z dnia: 05.02.2015
Dokument oglądany razy: 4 296